Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

TALENTS FOR EUROPE 2024

APPLICATION FORM CHAMBER PLAY / Prihlasovací formulár Komorná hra

1. Competitors /  1. Súťažiaci

Name and surname

2. Competitors / 2. Súťažiaci

3. Competitors /  3. Súťažiaci

Name and surname

4. Competitors /  4. Súťažiaci

Ensamble Name / Meno zoskupenia

Name and surname

Name and surname

Date of birth / Dátum narodenia

Date of birth / Dátum narodenia

Date of birth / Dátum narodenia

Date of birth / Dátum narodenia

School / Škola

Pedagogue / Pedagóg

E-mail

Phone / Telefón

Repertoire / Repertoár

Filled/Vyplnil

Fill the composer, name of the composition, time. You can change repertoire till May 30th. 2024 via form here www.talentsforeurope.eu .

Uveďte skladateľa, názov skladby, čas. Zmenu repertoáru môžete nahlásiť do 30. mája 2024 cez formulár na www.talentsforeurope.eu

 

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use. Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.

V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím. Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.