The form was made in the application formees.com
Online tool for creating forms

TALENTS FOR EUROPE 2024

 APPLICATION FORM SOLO PLAY / Prihlasovací formulár pre sólovú hru

COMPETITOR / SÚŤAŽIACI

Surname / Priezvisko

Name / Meno

Date of birth / Dátum narodenia

E - mail

Phone / Telefón

School / Škola

City / Mesto

PEDAGOGUE / PEDAGÓG

Name and Surname / Meno a priezvisko

E - mail

Phone / Telefón

ACCOMPANIST / KOREPETÍTOR

 

Name and Surname / Meno a priezvisko

Competition Accompanist / Korepetítor súťaže

Yes / Áno

OPTIONAL REPERTOAR / ĽUBOVOĽNÝ REPERTOÁR

Fill the composer, name of the composition, time. You can change repertoar till May 30th. 2024 via form here www.talentsforeurope.eu .

Uveďte skladateľa, názov skladby, čas. Zmenu repertoáru môžete nahlásiť do 30. mája 2024 cez formulár na www.talentsforeurope.eu

 

In the case of an audiovisual recordings and photo of the competition, the contestants renounces all economic and legal claims and agree to their further use. Each contestant who submits the application to the competition agrees to its terms and conditions without reservation.


V prípade audiovizuálneho záznam a foto dokumentácie zo súťaže sa účastník súťaže zrieka všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasí s ich ďalším použitím. Každý súťažiaci, ktorý zašle prihlášku do súťaže, súhlasí s jej podmienkami a pravidlami bez výhrad.

We can provide you an accompanist of the competition, information here www.talentsforeurope.eu 

Môžeme Vám poskytnúť nášho korepetítora súťaže, informácie na www.talentsforeurope.eu

Bookmark and Share